Język:

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i okresla ogólne zasady korzystania z serwisu linternetowego „SexDlelnlca” funkcjonującego pod adresem internetowym „Sexdzlelnlca.pl”. Regulamln okresla prawa i obowiązki Użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Serwisu .

Warunkiem korzystania z Serwlsu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych,zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiegoprawa, w szczególności kodeksu cywllnego

Deflnlcje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwls/Portal – portal internetowy prowadzony po domena sexdzlelnlca .pl

Uzytkownlcy – osoby pelnoletnle ,które przez akceptacje regulaminu uzyskaly dostep do korzystanla z Serwisu, użytkownikami są użytkownlcy zarejestrowani jak l użytkownicy nlezarejestrowani

Rgulamln -niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwlsu

Admlnlstrator- osoba zarzadzajaca portalem Sexdzlelnlca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady ogolne

Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie

Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

Z serwisu Użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji (Uzytkownlcy zarejestrowanl”) lub bez dokonywania rejestracji („Uzytkownlcy nlezarejestrowanl”). Serwls różnicuje funkcjonalność dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu (Ogloszenla) lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu oraz zamieszczać ogloszenla

Regulamln obowazuje wszystkich uzytkownlkow zarówno tych zarejestrowanych jak l uzytkowników niezarejestrowanych ,rownież tych uzytkowników którzy korzystaja z serwlsu„sexdlelmn,ca”paza terytor,um Polsk,.

zamieszczone w Serwisie ogloszenla l lch tresc mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Serwisu.

Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uzytkown,kam, , którzy korzystają z naszych zasobów. nie jest j stroną ani pośrednikiem. Nle może zapewlc ,ze kazda z aanagazowanych stron dzlala w dobrej werze,, a także nle jest w stanle kontrolowac wlarygodnosc, osob korzystających z serwlsu .Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na uzytkownlku

Ogloszenla

Przegladanle l dodawanle ogłoszeń jest bezpłatne.

Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, jakichkolwiek odnośników do innych stron lternetowych bez zgody administratora serwisu.

Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

Ogloszenla dodawane sa losowo,

Ogloszenla należy dodawać we właściwych kategoriach. Ogłoszenia przypisane do niewłaściwych kategorii zostaną skorygowane lub usunięte przez Admlnlstratora serwisu.

Ogloszenla przed pojawieniem się na stronach serwisu muszą został zatwierdzone przez Admlnlstratora

Ogloszenla muszą mieć dołączone co najmniej 3 dobrej jakości, autentyczne zdjęcia. Dodanie zdjęć niskiej jakości lub takich, co do których istnieje podejrzenie, że nie są autentyczne spowoduje skasowanie ogłoszenia.

Uzytkownlcy:

Uzytkownlk dodający ogloszenle w serwlsle blerze calakowlta odpowledzlalnosc za jego tresc ,w szczegolnoscl zdjecla oraz jaklekolwlek lnne materlaly w nlm zawarte ,ponosi on wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania w Serwlsle. serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi uzytkownlkaml

Uzytkownlk Umieszczając w ogloszenlu jakiekolwiek dane bądź materiały ,w szczegolnoscl zdjecla zaswladcza , że posiada wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nim.

Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.

Uzytkownlk zamleszczajac ogloszenle oswladcza,ze:

-lnformacje zawarte w jego trescl sa prawdziwe l w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.,

Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych Uzytkownlkow serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.

Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:

-upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu,

-wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych,

-przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych serwisu,

-umieszczenie adresu i/lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu,

-korektę treści i/lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji teści w Internecie,

-korektę treści i/lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.

Uzytkowncy kozystajacy z usług serwsu zaswadczaja z sa pelnoletl l akceptuja nlnlejszy regulamin

W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:

-skorygować treść ogłoszenia, tak aby pozostawała w zgodzie z regulaminem,

-odmówić publikacji ogłoszenia,

-usunąć ogłoszenie naruszające regulamin,

-zablokować dodającemu możliwość zgłaszania anonsów.

Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę innych będą zgłaszane organom sclganla

Serwls:

Serwls zastrzega sobie prawo nie odpisywania i nie udzielania informacji/pomocy osobom zachowującym się w sposób wulgarny. Zachowanie takie może prowadzić do zablokowania a w dalszej kolejności usunięcia konta na portalu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone, nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.

serwls nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi uzytkownlkaml Wszelkienieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie Serwls nle angazaje sle rownlez w jaklekolwlek czynnoscl prawne zwlazane z rozwlazywanlem tego rodzaju sporow

Serwls nle ponosi odpowledzlalnoscl za:

-tresc l charakter prezentowanych ogłoszeń,odpowledzlalnosc w tym zakresle ponosi uzytkownlk.-jakąkolwiek niepoprawną bądź niedokładną zawartość powstałą w związku z działaniem użytkowników bądź tez wynikłą z wykorzystywanego przez nich oprogramowania.

-ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z zasobów serwisu

-zachowanie,jakiegokolwiek użytkownika portalu -błędy, opuszczenia,przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w operacji albo transmisji, niepowodzenia linii transmisyjnej, kradzieży albo zniszczeniu, nieautoryzowany dostęp do konta uzytkownlka-jakiekolwiek problemów wynikłe z technicznego błędu jakiejś telefonicznej sieci albo linii, komputerowej i internetowej, serwerów albo dostarczycieli usług internetowych, wyposażenia komputera, oprogramowania, niepowodzenia emaila albo graczy z powodu technicznych problemów bądź przeciążenia Internetu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie

Portal SexDzielnica.pl

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne powstałe w wyniku skorzystania z naszych usług, innych niż jako bezpośredni skutek naszego zaniedbywania.

Serwls nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek emocjonalne albo fizyczne cierpienie, którego możesz doznać w wyniku uczestnictwa bądź subskrypcji w naszym serwisie(w tym również w późniejszym okresie życia)

Przeplsy koncowe:

Serwis SexDzielnica zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminuw każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Portal SexDzielnica.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem konta